Home GDPR Ochrana osobních údajů

Pohony-vrata.cz
Tereza Procházková
Ořechovičská 389/31, PSČ 664 44
IČO: 10699848
Telefon: 702 168 995
Email: info@pohony-vrata.cz

Vážení obchodní přátelé společnosti Pohony-vrata.cz (Tereza Procházková)
Vážíme si spokojených zákazníků a v souvislosti se změnou legislativy si Vám dovolujeme zaslat informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).
Správcem osobních údajů je firma Pohony-vrata.cz (Tereza Procházková) se sídlem Ořechovičská 389/31, PSČ 664 44 IČO: 10699848.
Jaké osobní údaje Pohony-vrata.cz (Alžběta Kubrychtová) shromažďuje a zpracovává?
Pohony-vrata.cz (Alžběta Kubrychtová) shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail.
K jakým účelům Pohony-vrata.cz (Tereza Procházková) osobní údaje využívá a zpracovává?
Pohony-vrata.cz (Tereza Procházková) zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.
Jak dlouho Pohony-vrata.cz (Tereza Procházková) údaje zpracovává?
Pohony-vrata.cz (Tereza Procházková) zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu Pohony-vrata.cz (Tereza Procházková) , nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.
Musíme osobní údaje Pohony-vrata.cz (Tereza Procházková) poskytnout?
Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s Pohony-vrata.cz (Tereza Procházková) je dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů Pohony-vrata.cz (Alžběta Kubrychtová) nedokáží požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout. Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.
Z jakých zdrojů Pohony-vrata.cz (Tereza Procházková) osobní údaje získává?
Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním na dodávku zboží či služeb.
Jakým způsobem Pohony-vrata.cz (Tereza Procházková) zajišťuje ochranu osobních údajů?
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Pohony-vrata.cz (Tereza Procházková) disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.
Komu Pohony-vrata.cz (Tereza Procházková) osobní údaje poskytuje nebo předává?
Pohony-vrata.cz (Tereza Procházková) předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv Pohony-vrata.cz (Tereza Procházková) Pohony-vrata.cz (Tereza Procházková) může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje Pohony-vrata.cz (Tereza Procházková) Údaje tak mohou být předány dodavatelům (doručovatelům) zajišťujícím pro Pohony-vrata.cz (Tereza Procházková) služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží.
Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů? V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo e-mailem na adresu info@pohony-vrata.cz
Jak Pohony-vrata.cz (Tereza Procházková) informovat o projevení souhlasu nebo nesouhlasu se zpracováním osobních údajů?
Zasláním mailu na adresu info@pohony-vrata.cz zadejte do předmětu zprávy „GDPR – SOUHLASÍM"
Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?
V případě, kdy Pohony-vrata.cz (Tereza Procházková) zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit e-mailem na adresu info@pohony-vrata.cz
Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?
Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Na další úspěšnou spolupráci se těší

Pohony-vrata.cz
Tereza Procházková
Ořechovičská 389/31, PSČ 664 44
IČO: 10699848
Telefon: 702 168 995
Email: info@pohony-vrata.cz